Woord en Daad”
In de Lopikerwaard is een onderafdeling gevestigd van de Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad. De contactpersoon in Polsbroek is Dhr. A. van Dam, Dorp 80, 0182-309402

“Ontmoeting”
De reformatorische stichting Ontmoeting verricht haar arbeid onder thuislozen. Voor inlichtingen over deze stichting kunt u terecht bij de contactpersonen voor onze gemeente Pieter Verweij en Jeanette de Jong.

Thuiszorg Wijkverpleging Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
In de jaren vijftig hebben plaatselijke diaconieën de Protestants-Christelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening ‘Rijn en Lekstreek’ opgericht. Hierbij was het uitgangspunt om op Bijbelse basis maatschappelijke dienstverlening te bieden.
Met de komst van regionale thuiszorgorganisaties heeft de stichting ‘Rijn en Lekstreek’ naar nieuwe wegen gezocht om de diaconale hulpverlening gestalte te geven. Dit heeft onder andere geleid tot een overeenkomst met de thuiszorgorganisaties om in de hulpverlening de aandacht voor levensbeschouwing te vergroten en in te bedden in het beleid van de organisaties. Dit betekent concreet dat u bij de vraag om hulp uw levensbeschouwelijke wensen kenbaar kunt maken (b.v.: een christelijke hulpverlener). Hieraan zal door de thuiszorgorganisaties zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden.
Voor algemene informatie:
A.J.C. Boer, Dorp 1c, 0182 – 309750 (secretaris diaconie)
emailadres: diakonie@hervormdpolsbroekenvlist.nl
Het telefoonnummer van Vitras /CMD is 0900 -821 23 82
Het telefoonnummer van de Vierstroom is 0900-9300

“De Herberg”
In “De Pietersberg” te Oosterbeek bevindt zich het Missionair Diakonaal Centrum “De Herberg”. Dit centrum is een initiatief van de I.Z.B. (Hervormde Bond voor Inwendige Zending) en biedt de mogelijkheid van opvang van mensen die in geestelijke nood verkeren. Zij kunnen tijdelijk (max. 6 weken) opgevangen worden en tot rust komen in een klimaat van gastvrijheid, aandacht, warmte en zorg, geïnspireerd door de liefde van de Heere Jezus Christus.
Namens de diakonie:
A.J.C. Boer, Dorp 1c, 0182 – 309750 (secretaris diaconie)
emailadres: diakonie@hervormdpolsbroekenvlist.nl

"Schuldhulpmaatje"
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. In de Lopikerwaard is een regionale afdeling gevestigd van Schuldhulpmaatje. In onderstaande flyer vind je meer informatie en contactgegevens.

Downloads / documenten